info@catering-bmj.plREGULAMIN

REGULAMIN USŁUG

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi (zwaną dalej „Usługą” lub „Serwisem”) dostępnej dla użytkowników serwisu www.catering-bmj.pl, a oferowaną przez PPH „BMJ” Marian Wandtke Sp.J. 80-336 Gdańsk ul K Górskiego 1

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PPH „BMJ” Marian Wandtke Sp.J.

 1. DEFINICJE
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która zawarła umowę o świadczenie Usługi dokonując zakupu dostępu na stronie internetowej [nazwa serwisu],
 3. Usługodawca – PPH „BMJ” Marian Wandtke Sp.J.
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 1. Usługa/Serwis – usługa polega na zamówienie na stronie WWW Usługodawcy posiłków I wydania ich w  stołówce szkolnej.

 

 1. Opłata – należność od użytkownika na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia

Usługi, płatna na zasadach i w formie określonym w niniejszym Regulaminie.

 1. Operator Płatności Elektronicznych – [PayPro SA/DialCom24 Sp,z o.o.  przelewy24.pl

II. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI

 

 1. Do skorzystania z Serwisu uprawniony jest Użytkownik, który:

a) posiada aktywne i zweryfikowane konto w serwisie [nazwa serwisu] i dokona operacji zalogowania, po wcześniejszej rejestracji w serwi

b) zaakceptuje niniejszy regulamin.

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia posiłków poprzez wybór dań z list na kolejne dni
 2. Po zatwierdzeniu zamówionych posiłków na dany okres widoczne jest saldo, które Użytkownik zobowiązany jest uregulować poprzez płatność elektroniczną lub tradycyjny przelew.
 3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówionego posiłku, jednak nie później niż w dzień poprzedzający datę realizacji zamówienia.

 

III. REKLAMACJE

 1. Obsługę reklamacji zapewnia Usługodawca, chyba że na stronie Usługodawcy lub Partnera postanowiono odmienn
 2. Reklamacje, z wyjątkiem punktu 3 powyżej, należy przesyłać na adres e-mail reklamacje@emocje.tv lub pocztą tradycyjną na adres: PPH „BMJ” Marian Wandtke Sp.J. 80-336 Gdańsk ul K . Górskiego 1
 3. Zgłoszenie reklamacji przesyłanych do Usługodawcy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail
  3. szczegółowe wskazanie przedmiotu reklamacji, opis problemu
 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć poprawnie złożone zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 30 dni od jego otrzymania

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Usługodawca dokłada staranności, aby chronić prywatność Użytkownika, a także jego dane oraz podejmuje wszelkie działania zapewniające bezpieczeństwo korzystania z Serw Zastrzega jednakże, iż nie odpowiada za wszelkie zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, w tym zagrożenia sprzecznej z prawem ingerencji osób trzecich.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie catering-bmj.pl w zakładce „Regulamin”.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2019